Diadora celebrates her third birthday!

Our pregnant Princess Diadora celebrates her third birthday!